ninjutsu

  • Fudoshin Spirit

    不動心FudoShin (Immovable heart of Fudo-Myoo).

    What is Fudoshin? What is the origin of fudoshin? What is fudoshin relation with Ninjutsu? we explain to you