shinobi no mono

  • Iaito Ninja Hattori Hanzo Ko Bizen Kanehira

    Porte sabre "KatanaKake" pour 2 iaito - Finition noir mat (valeur de 25€) offert! Fabrication sur commande...

    1 220,00€ TTC

Guide Ninjutsu